නිකන් ඉන්න වෙලාවට සයිට් එකේ තියෙන ඇඩ් එකකට ක්ලික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා හොඳේ!!! (එක්කෙනෙක් එක පාර ඇඩ් 1-2ක් වගේ ක්ලික් කරහම ඇති)